ÇAGA TERBIÝESI ÜÇIN ÜÇ ÝAŞ EÝÝÄM GIÇDIR.

ÇAGANYŇ POTANSIÝAL MÜMKINÇILIGI. Psihologlarynyň ylmy barlaglary netijesinde çagalaryň psihologiki we fiziki ösüşinde potansiýal mümkünçilikler çaganyň beýnisinde ilkinji üç ýaşda emele gelýändir. Çaga hiç haçan dogulan mahalynda zehinli ýa-da zehinsiz dogulmaýar.…

ÇAGA TERBIÝESI ÜÇIN ÜÇ ÝAŞ EÝÝÄM GIÇDIR. için yorumlar kapalı

Çagany nähili kämilleşdirmeli?

Perzendiň binýadam, özenem, hamyrmaýasam ata-enedir. Ösümligiň tohumyna görä boýy, ýapragy, baldaklary, güli hem-de miwesi bolar. Adamyň ata-enesine görä gylyk-häsiýeti, keşbi we gaýry aýratynlyklary tohumyň ösümlige öwrülişi pisint bolup, kemala geler.…

0 Yorum

Eger çagamy täzeden terbiýeläp bilsedim…

Barmagymy görkezip käýemegiň ýerine barmagym bilen surat çekmegi öwrederdim; Çagalarym meni gujaklamak islänlerinde “Işim bar, git” diýmegiň ýerine “Seniň bilen az wagt geçirýänim üçin bagyşla” diýerdim; “Bar oýna” diýmegiň ýerine…

0 Yorum

ENELER BARADA (1)

Jennet eneleriň aýaklarynyň aşagyndadyr. “Eneleriň ýüregi doly mydam yzadan Ol belki-de, mukamdyr näzik, gamgyn owazdan” Panylaryň arasynda iň eziz barlyk enedir. Ol ýer ýüzünde gezýärkä, başy göge dirär, “jennet bolsa,…

0 Yorum

Iň süýji miwe – çaga

Maşgala mukaddes zat. Çaga şol mukaddeslikde açylan bir güldür. Çaga maşgala bagynda ýetişen gülleriň bilbilidir. Bu gün öýüň kiçisi bolan çaga, ertiriň ýigidi, iň gymmatly bir bölegidir. Çaga sagdyn, arassa…

0 Yorum

Mukaddes mekan we tagan

Maşgala eneden, atadan hem-de çagalardan ybarat mukaddes mekandyr. Taganyň üç aýagyny ýatladýan bu üç mukaddes barlykdan biri bolmasa, oňa dokuzy düzüw maşgala diýip bolmaýar. Taganyň bir aýagy kem bolsa, durmaýşy…

0 Yorum

Atasyna meňzän ogul

Oglumyň dünýä inen günüdi. Men iş bilen bir ýere gitmeli bolupdym. Uçara ýetişmelidim. Käbir gaýragoýulmasyz işlerim bardy. Şonuň üçinem, men şol gün bäbekhana baryp bilmedim. Aradan wagt geçdi. Meniň hemişeki…

0 Yorum

Çagaňyzdan hat bar!

Mähriban ejemjan, kakamjan, Ähli duýgularymy we pikirlerimi aýdyp bilýän bolsadym, şulary aýtmak islärdim: Men häzirki döwürde dowamly ulalýaryn we üýtgäp durýaryn. Siziň çagaňyz bolsam-da siziňkiden üýtgeşik bir ynsanlygym bar. Meni…

0 Yorum