MAŞGALA MEKDEBI

Her jemgyýetiň ahlak ýörelgesi raýatlaryň edep-ekramlylygy, watansöýüjiligi, maşgalanyň halallygy, ene-atanyň çagalarynyň, il-gününiň öňündäki borjy bilen kesgitlenýär. Terbiýäniň düýp binýady, hemişe we her bir ýurtda, ilkinji nobatda maşgalada başlaýar.

TÄZE POSTLAR & HEKAÝALAR

The Nationwide Base for Credit Guidance® Often Helps Singles & Couples Overcome Private Funds Challenges

The small variation: The nationwide Foundation for Credit Counseling (NFCC) may be the nation’s basic and biggest nonprofit company specialized in training the US community on monetary subject areas. Active throughout 50 states, NFCC qualified counselors discuss ideas and strategies to help people, couples, and individuals reduce their unique financial obligation, develop credit, and accomplish […]

Hook Up on Tinder

Since dating can be stressful, there is the possibility of humor to try to reduce tensions. In a new study published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, Rosenfeld found that heterosexual couples are more likely to meet a romantic partner online than through personal contacts and connections. Since 1940, traditional ways of […]

ÇAGALARDA GORKYNYŇ EMELE GELIŞ SEBÄPLERI

Bilşiňiz ýaly biziň her birimizde wagtal-wagtal aladalanma, gorky duýgulary bolýar we bu duýgularyň netijesinde-de örän köp psihologiki birahatlyklara sezewar bolýarys. Emma welin bu gorky we fobi duýgularyndan gutulmak ýagny gowulaşmak  bolsa ulu adamlara seredeniňde çagalarda has kynyrak bolýandyr. Sebäbi  çagalykda ornaşan gorku duýgusy birneme çylşyrymly bolýar. Ýagny çagalaryň  bu duýgulary akyl we logika taýdan kontrol […]

Durmuş

Her säher bir keýik oýanýar, Afrikada. Bar pikiri: iň çalt ylgaýan ýolbarsdan has çalt ylgap bilmek. Ýogsam, ýolbarsa ertirlik boljakdygyny bilýär. Her säher bir ýolbars oýanýar, Afrikada. Bar pikiri: iň ýuwaş ylgaýan keýikden has çalt ylgap bilmek. Ýogsam, açlykdan öljekdigini bilýär. Isle ýolbars boluň, isle-de keýik; tapawudy ýok. Ýöne, Gün doganda ylgamalydygyňyzy, düýnkiňizden has çalt […]

Çagalykda öwrenilmedik bolsa, edim-gylymlaryň (endikleriň, başarnyklaryň) köpüsini özleşdirmek mümkin däldir.

Işim bilen baglylykda iňlisçe gürlemeli bolýan wagtym köp. Ýöne sözleri aýdyşymdaky we intonasiýamdaky ýalňyşlyklarym hemişe meni biynjalyk edýär. Diňläp oturan adam meniň «ýapon-iňlisçäme» düşünenok diýjek bolamok — ol düşünýär. Emma käte onuň ýüzünde aljyraňňylyk alamatlary peýda bolýar-da, ol menden nämedir zady gaýtalamagymy soraýar. Şonda özüme düşünilmegi üçin men ol sözi harplap aýdýaryn. Ine, bary-ýogy bir […]

Çaga diňe özi üçin gyzykly bolan zady ýatda saklaýar

Şu wagta çenli men çaga beýnisiniň maglumaty özüne siňdirmekdäki ajaýyp ukybyny beýan etdim. Elbetde, çaganyň beýnisi ösüşiň bu döwründe berlen ähli zady mehaniki ýagdaýda özüne sorup alýan maşyna meňzeş, ol entek maglumaty saýlap almaga we oňa düşünmäge ukyply däl. Emma bahym wagty gelýär-de, çaga özbaşdak netijä gelmek ukynyna eýe bolýar, ýagny beýniniň kemala gelen akyl-paýhas […]

Ýene Nämeler Bar?...

Kitaphana

Çagalar edebiýatyna degişli hekaýalar, ertekiler kitaplarynyň ýygyndysy. Gün günden ulalýan kitaphanamyzda meşhur, tanymal ýazyjylaryň eserlerini tapyp bilersiňiz.

Media

Multiklar, çaga gepleşikleri, çaga psihologlaryň maslahatlaryny tomaşa edip bilersiňiz. Esasanam multiklaryň ene dilimizde bolmagy çagalarymyzyň türkmen dilini gowy gürlemegine itergi berer.

"Maşgalam" žurnaly

Bu žurnal maşgala mekdebi saýtynyň agzalary üçin ýörite taýýarlan eseridir. Maşgala, çaganyň ösüşi, bilim alyşy, kitap söýgisi ýaly mowzuklardan ybarat makalalary okap bilersiňiz.

Sizden gelenler

Sizden gelen makalalaryň, hatlaryň goýulan bölümidir. Her ene-ata wagtyň geçmegi bilen maşgala durmuşyndan özüne uly tejribe gazanýar. Öz ýalňyşlarymyzy, tejribelerimizi başgalary bilen paýlaşalyň.

Sitata & Karikatura

IMG_20200903_220844_160
IMG_20200831_175003_525
IMG_20200819_223114_196
IMG_20200728_133936_735
IMG_20200805_202759_588
IMG_20200810_175307_995
IMG_20200812_224350_134
IMG_20200723_133444_989
IMG_20200715_191726_057
IMG_20210228_071412_519
IMG_20210216_141234_672
IMG_20201206_223620_431
IMG_20210122_131910_992
IMG_20201110_155820_847
IMG_20200919_165104_264
IMG_20201004_122758_989
IMG_20200913_132650_739
IMG_20200912_160413_902
IMG_20200912_160413_901
IMG_20200912_160413_900
IMG_20200912_160413_896
previous arrow
next arrow
IMG_20200903_220844_160
IMG_20200831_175003_525
IMG_20200819_223114_196
IMG_20200728_133936_735
IMG_20200805_202759_588
IMG_20200810_175307_995
IMG_20200812_224350_134
IMG_20200723_133444_989
IMG_20200715_191726_057
IMG_20210228_071412_519
IMG_20210216_141234_672
IMG_20201206_223620_431
IMG_20210122_131910_992
IMG_20201110_155820_847
IMG_20200919_165104_264
IMG_20201004_122758_989
IMG_20200913_132650_739
IMG_20200912_160413_902
IMG_20200912_160413_901
IMG_20200912_160413_900
IMG_20200912_160413_896
previous arrow
next arrow