OŇAT EJE BOLMAGYŇ ÝIGRIMI ÝOLY

Bolmalysy, näme etjegini bilýän, çaganyň bolşuna görä öz hereketlerini üýtgetmeýän, tutanýerli ene-ata bolmakdyr. 1. Oňat ene-ata bolmak üçin öňi bilen gerek zat, ene-atanyň özara ylalaşykly ýagdaýda tutanýerli hereket etmekleridir. 2.…

OŇAT EJE BOLMAGYŇ ÝIGRIMI ÝOLY için yorumlar kapalı

Ýagdaýymyz…

Çaga dogup-dogmanka ejesiniň selfilerine duçar bolýar; Üç ýaşyndaka nahar iýip berse, “muzdy” eline telefon tutdurmak bolýar; Sekiz ýaşyndaka öý işlerini etse, baýragy kompýuter oýny bolýar. On iki ýaşyna gadam basanda,…

0 Yorum

El çekmäň

Ilkinji ýyllar çagaňyzyň kämilleşmegi üçin nähili möhüm bolsa-da, duýgy kämilligi 10-18 ýaş aralygynda-da dowam edýär. Şol sebäpden ýokarda bellenilen zatlary ýerine ýetirmäge dowam ediň (gürleşme, gepleşik, saz...). Umuman çagaňyz ulalýarka…

0 Yorum

Ýylgyryň

Çagaňyz ilkinji gezek bulgurdan suw içmegi öwreneninde ýeriňizden turuň, “gaty gowy, örän oňat, tüweleme...” diýiň, ýylgyryp çagaňyzy gutlaň we ony sylaglandyryň (ýylgyrmagyňyzyň özi-de çagaňyz üçin sylag bolup biler). Bu häsiýetler…

0 Yorum

Görkeziň we belgiläň

Eliňize sary kitap alyň. Kitaby görkezip: “Sary!” diýiň. Çagaňyzyň reňkleri has aňsatlyk bilen öwrenýändigine şaýatlyk edersiňiz. Çaga entek gürlemäge başlamadyk bolsa-da, şeýle edileninde sary reňkiň beýleki reňklerden tapawutlydygyna düşünip biler.…

0 Yorum

Sazdan peýdalanyň

Sazyň tälim-terbiýede uly ornunyň bardygy ikuçsuzdyr. Çagaňyzy saz bilen terbiýeläň, olara sazy söýdüriň. Saz, mukam we heňler hem ýagşy tälimçi bolup bilerler. Kaliforniýa Uniwersitetinde geçirilen bir barlag üç ýyllyk piýanino…

0 Yorum

Gepleşiň, gepleşiň, gepleşiň

Kanadanyň Ontario Uniwersitetinden psiholog Marwin Simmeriň pikirine görä çaga bilen gepleşmek onuň üçin gaty peýdalydyr. Sebäbi gepleşmek dil öwreniş prosesiniň iň möhüm bölegidir. Dogluşdan başlap çagasy bilen yzygiderli gepleşýän eneleriň…

0 Yorum

Gözleriniň içine serediň

Alty hepdelik bäbegiňiziň gözlerine 18 sm-lik uzaklykdan serediň. Çagaňyzy öňüňize ýa-da gujagyňyza alanyňyzda hem bu uzaklyk üpjün edilýär. Her seredeniňizde çaganyň beýnisindäki nerw baglarynyň güýji berkär. Çaga “Meňzeşlik näme? Bu…

0 Yorum

Çaganyň zehinini ýiteltmek size bagly

British Columbia Uniwersitetinden epidemiýa keselleriniň lukmanlary we Amirikanyň Psihologiki Gurnagynyň bilelikdäki geçiren işleri çaga terbiýesine täze pikirler getirdi. Olaryň geçiren işlerine görä beýni we beýnidäki nerw aragatnaşyklary  çagalyk döwrüniň ilkinji…

0 Yorum