Ene ýüregi

Eje jan! Seni wasp edere, adyň öňüne gelişjek, “sypat” tapyp bilmedim. Ähli owadan sözleri ulansam-da seni taryp etmäge ýetmejekdigini bilýän. Sen meniň ejemsiň. Dup-dury imanyň, mylaýym duýgularyň bilen meni ösdürip-ulaldan…

0 Yorum

Ene, ýaradylyşyň iň ähmiýetli esasy

Ene adamzat dünýäsiniň barlyk  sütüni bolup, hemmämiziň göz guwanjymyzdyr. Biziň barymyz olara bergilidiris we näçe jan etsek-de olaryň bize eden ýagşylyklaryny yzyna gaýtaryp bilmeris. Biz elmydama olaryň ýa­nynda pespällik bilen…

0 Yorum

Başa Täçdir Eneler

Zenan barlyk zynjyrynyň iň möhüm halkalaryndan biridir. Zenan bolmasa, ynsan nesli hem bolmazdy. Adam aleýhisselamy How enesiz, How enäni-de Adam atasyz göz öňüne getirmek mümkin däldir. Bular, ýaşaýşyň dowamatyna sebäp…

0 Yorum
ENELER BARADA (3)
Photo by Pixabay on Pexels.com

ENELER BARADA (3)

Ýene bir gahryman eneler bar. Olaryň tarypyny ýetirerden ynsan sözüniň güýji ejiz. Perzent, perzent diýip didaryna ýetip bilmedik biçäre ene gider-de, “ene” adyny ýere çalyp, bagryndan önen jigerbendini taşlap giden…

0 Yorum

ENELER BARADA (2)

Ene-perzent iki ten, bir jandyr. Perzent enäň bagrynyň parasydyr, gujakda ýüregi ýyladýan közdür, emedekläp ýörenje mähirdir. Soňra ... Soňra tirkeş-tirkeş gelen aýralyklar bilen synasyny ýakan gora öwrüler, ýürege sanjylan tyga-naýza...…

0 Yorum

ENELER BARADA (1)

Jennet eneleriň aýaklarynyň aşagyndadyr. “Eneleriň ýüregi doly mydam yzadan Ol belki-de, mukamdyr näzik, gamgyn owazdan” Panylaryň arasynda iň eziz barlyk enedir. Ol ýer ýüzünde gezýärkä, başy göge dirär, “jennet bolsa,…

0 Yorum