Gepleşiň, gepleşiň, gepleşiň

Kanadanyň Ontario Uniwersitetinden psiholog Marwin Simmeriň pikirine görä çaga bilen gepleşmek onuň üçin gaty peýdalydyr. Sebäbi gepleşmek dil öwreniş prosesiniň iň möhüm bölegidir. Dogluşdan başlap çagasy bilen yzygiderli gepleşýän eneleriň…

0 Yorum

7 ýaşly çagalaryň ösüş aýratynlyklary

«Oňa düşünmäge çalşyň!" Entegem mekdebe çenli çagalyk döwrüniň aýratynlyklaryny dowam etdirýär. Duýgulary çalt-çaltdan üýtgäp durýar. Bilesigeliji we höwesjeňdir. Geçirimlidir. Pespäldir. Mekdep durmuşyna başdan geçirme gözi bilen garaýar. Takyk maglumatlary dowamly…

0 Yorum

6 ýaşly çagalaryň ösüş aýratynlyklary

«Ony başaraýjak işlerine ugrukdyryň!» Ýalta bolýar, belli bir karara gelmekde kynçylyk çekýär. Dowamly pikirini üýtgedýär. Täzeden oňşuksyz bolup başlaýar. Deň-duşlary bilen gatnaşyklary güýçlenýär, maşgala gatnaşyklary gowşaýar. Özbaşdak oýnamakdan topar bolup…

0 Yorum

NÄME ÜÇIN OKAMZOK?

“Adamlar şu sebäpden kitap okamaýar” diýip, belli bir zady aýdyp bolmaýar. Kitaplar bilen eriş-argaç bolup ýaşap bilmeýänligimiziň birnäçe sebäbi bardyr. Şolaryň hatarynda şu aşakdakylary sanap bileris: Çaga terbiýesindäki ýalňyş usullar;…

0 Yorum

Iň süýji miwe – çaga

Maşgala mukaddes zat. Çaga şol mukaddeslikde açylan bir güldür. Çaga maşgala bagynda ýetişen gülleriň bilbilidir. Bu gün öýüň kiçisi bolan çaga, ertiriň ýigidi, iň gymmatly bir bölegidir. Çaga sagdyn, arassa…

0 Yorum

Mukaddes mekan we tagan

Maşgala eneden, atadan hem-de çagalardan ybarat mukaddes mekandyr. Taganyň üç aýagyny ýatladýan bu üç mukaddes barlykdan biri bolmasa, oňa dokuzy düzüw maşgala diýip bolmaýar. Taganyň bir aýagy kem bolsa, durmaýşy…

0 Yorum

Sungat adamy kämilleşdirermi?

Öňki makalamda sungatyň manysyna düşünmäge synanyşdyk we adamzada edýän täsirleri hakynda aýdyp geçdik. Bu makalada bolsa sungatyň adamyň aň-düşünjesini we şahsyýetini kämilleşdirmeginde tutýan orny babatynda birki agyz söz aýdyp geçmekçi.…

0 Yorum