You are currently viewing 7 ýaşly çagalaryň ösüş aýratynlyklary

7 ýaşly çagalaryň ösüş aýratynlyklary

«Oňa düşünmäge çalşyň!”

 1. Entegem mekdebe çenli çagalyk döwrüniň aýratynlyklaryny dowam etdirýär.
 2. Duýgulary çalt-çaltdan üýtgäp durýar.
 3. Bilesigeliji we höwesjeňdir.
 4. Geçirimlidir.
 5. Pespäldir.
 6. Mekdep durmuşyna başdan geçirme gözi bilen garaýar.
 7. Takyk maglumatlary dowamly ýagdaýda akyl eleginden geçirip bilýär.
 8. Töweregindäki zatlar hem-de wakalar barada pikir ýöretmegi başarýar.
 9. Özüne gerek zatlaryň başga adamlar üçinem zerurdygyna düşünýär.
 10. Özüne mahsus gylyk-häsiýetleri aňşyryp ugraýar.
 11. Deň-duşlary bilen dost bolmaga öňkä garanyňda has ähmiýet berýär.
 12. Özüne bolan sylagy kämilleşýär.
 13. Ene-atasyndan başga-da dürli adamlardan, meselem: mugallymyndan görelde almaga başlaýar.

Bir yanıt yazın