7 ýaşly çagalaryň ösüş aýratynlyklary

«Oňa düşünmäge çalşyň!" Entegem mekdebe çenli çagalyk döwrüniň aýratynlyklaryny dowam etdirýär. Duýgulary çalt-çaltdan üýtgäp durýar. Bilesigeliji we höwesjeňdir. Geçirimlidir. Pespäldir. Mekdep durmuşyna başdan geçirme gözi bilen garaýar. Takyk maglumatlary dowamly…

0 Yorum

6 ýaşly çagalaryň ösüş aýratynlyklary

«Ony başaraýjak işlerine ugrukdyryň!» Ýalta bolýar, belli bir karara gelmekde kynçylyk çekýär. Dowamly pikirini üýtgedýär. Täzeden oňşuksyz bolup başlaýar. Deň-duşlary bilen gatnaşyklary güýçlenýär, maşgala gatnaşyklary gowşaýar. Özbaşdak oýnamakdan topar bolup…

0 Yorum

Tomusky dynç alyş

Hormatly okuýjylar. Her ýyl bolşy ýaly bu ýyl hem 3 aýlyk tomus dynç alyş möwsümi gelip ýetdi. Käbir ene-atalar hemişekiler ýaly tomus möwsümini çagalary üçin nähili çäreler bilen bezäp bileris…

0 Yorum

Tomusky dynç alyşda çagamyz

Bütin dünýäde bolşy ýaly, tomusky 3 aýlyk dynç alyş möwsümi biziň ýurdymyzdaky okuwçylaryň hem tolgunyp garaşýan döwri bolup durýar. Okuwçylar 3 aýlyk tomus dynç alyş möwsümini, 9 aýlyk okuw tapgyryndan…

0 Yorum

Çagalara Kitaby söýdirmegiň tilsimleri

Ine siziň üçin ädim-ädim çagalaryňyzyň kitaplara bolan ünüslerini we gyzyklaryny ýokarlandyrmagyň iň ýönekeý, emma ýaramly tilsimleri. 1. Çagalaryňyza ýygy ýygydan kitap sowgat ediň. 2. Çagalaryňyz bilen çägiňizde geçirilýän kitap sergilerine…

0 Yorum

Zyýansyz Endik OKAMAK

Saňa bir soragym bar! Özem diýseň ýönekeý. Ynsan nähili pikirlener? Soragyň jogaby soragdan hem ýönekeý. Jogap, Sözlemler arkaly. Ýagny sözlemleri emele getirýän sözleriň kömegi bilen. Eger size bir günüň dowamynda…

0 Yorum