Bulary bilýärsiňizmi?..

Kyrk bäş ýaşynda bu dünýä bilen hoşlaşandygyna garamazdan, Newewiniň soňraky nesillere örän kän eser miras galdyrandygyny... Onuň eser ýazmaga, öwrenmäge we öwretmäge has köp wagt artdyrmak üçin gije-gündiziň dowamynda diňe…

0 Comments

Kim günäkär?

Dünýäniň aglaba böleginde nesilleriň ahlak binýadynyň sarsylyp ugran ilkinji günlerinden bäri sosiologlar, ylahyýatçylar, ahlakçylar bir tarapdan zyýanly endikleri zerarly keselhanalarda, türmelerde gül ömrüni çüýreden nesiller üçin gözýaş dökseler, beýleki tarapdan…

0 Comments

Sagdyn nesil – sagdyn jemgyýet

Her bir ene-ata çaga dünýä inen gününden başlap, perzendiniň aladasy bilen ýaşap başlaýar. Olar öz çagasynyn diňe bir fiziki taýdan saglygy bilen çäklenmän eýsem-de ruhy taýdan sagdyn we akylly bolmagyny…

0 Comments

Atasyna meňzän ogul

Oglumyň dünýä inen günüdi. Men iş bilen bir ýere gitmeli bolupdym. Uçara ýetişmelidim. Käbir gaýragoýulmasyz işlerim bardy. Şonuň üçinem, men şol gün bäbekhana baryp bilmedim. Aradan wagt geçdi. Meniň hemişeki…

0 Comments

Kämil maşgala

Milletiň ömrüniň dowamlylygy we bakylygy, ýetişdiren nesillerine baglydyr. Milli duýgulary we milli ruhy kämil nesillere... Milletler özleriniň dowamaty üçin ajaýyp nesil ýetişdirmedik bolsalar, geljekleri tüm garaňkylykdyr. Şübhesiz, nesil terbiýesinde iň…

0 Comments

MAŞGALADA BERILÝAN NÄDOGRY TERBIÝE

Agzybir maşgalada çaga ösüşiniň tapgyrlaryndaky kynçylyklar aňsat ýeňilip geçilýär, ýagny ene-ata tarapyndan bu meselä çynlakaý garalyp, ony çözmegiň ýollary gözlenilip tapylýar. Çaga terbiýesi hakynda gürrüň edenimizde şol çagalaryň nähili maşgalada…

0 Comments