Durmuş

Her säher bir keýik oýanýar, Afrikada. Bar pikiri: iň çalt ylgaýan ýolbarsdan has çalt ylgap bilmek. Ýogsam, ýolbarsa ertirlik boljakdygyny bilýär. Her säher bir ýolbars oýanýar, Afrikada. Bar pikiri: iň…

0 Yorum

Mydama özümizden …

Işewür zenan serhoş ýagdaýda maşyn sürenligi üçin ýol gözegçilik gullugy tarapyndan saklanylyp, işi suda geçirilýär. Zenan örän ýol düzgünini bozmagyň agyr jerimesinden halas bolmak üçin örän ökde aklawçy bilen gürleşýär.…

0 Yorum

Ýoldaky päsgelçilikler

Bir soltan şäheriň daşynda örän kaşaň köşk saldyrypdyr. Köşgüň açylyşyna ähli halk çagyrylypdyr. Şäheriň daşynda ýerleşýän köşge barýan ýekeje ýol barmyşyn. Hökümdar şol ýoluň ortasynda äpet bir daş bölegini goýdurypdyr.…

0 Yorum

Asla terk etmeýäniň gözleginde

Gözlerimi ilkinji gezek ýagty jahana açanymda, başujymda ejem bardy. Maňa ýylgyryp seredýän gözlerini gördüm, ilki. Ýyly gujagynda mährini duýup süýji uka gitdim gör näçe gezek. Asla onsuz ýaşap bilmerin öýtdüm…

0 Yorum

Dogry pikir

Geliň, bir ha­ky­katy bo­ýun alalyň: Yn­san durmuşynyň bagtly ýa-da hup­­batly bol­magy onuň dü­şün­je dünýäsi, waka we hadysa­lara bo­lan garaý­şy bilen aýryl­maz bagla­nyşyk­lydyr. Hawa, siz durmu­şyňyzda ýüze çykan haýsydyr bir hadysa…

0 Yorum

“Oglum, hergiz ýalan sözleme!”

Abdulkadyr Geýlany kiçi ýaşdan ylym öwrenip başlapdyr. Dokuz ýaşynda enesinden rugsat alyp, Bagdada ylym öwrenmäge gitmegi ýüregine düwüpdir. Ýola çykjak pursaty ejesi oglunyň guşagyna 40 altyn dolap, oňa şeýle sargapdyr:…

0 Yorum

Özüme nesihat

Degräňdäki öýke-kinä ýugrulan ähli sesleri mylakata öwrüp olardan söýgi güldesselerini ýasamalysyň. Ýollaryň harap bolmagy, köprüleriň geçilmez ýagdaýa getirilmegi barada gürrüň etmeli dälsiň. Hakyň hemişe açyk gapysyna ýönel we ýalňyşlyga ýol…

0 Yorum

Dost gazanmagyň usullary

Dostlaryňyzy, ýakynlaryňyzy, hatda hiç kimi tankyt etmäň Özgeleri aýyplamagyň, tankyt etmegiň ýerine olara düşünmäge çalyşmak has peýdalydyr. Adamlaryň arasyndaky sarsmaz söýgi, dostluk, doganlyk birek-biregi tankyt etmek bilen däl, düşünişmek we…

0 Yorum

Uly ýitigimiz WEPA…

“Maňa Hakdan nida geldi, Gel, eý aşyk, ki mähremsiň, Bu ýer mährem dergähidir, Seni ähdi-wepa gördüm”  Nesimi. Hak rehmetine gowşanlaryň ählisiniň depderleri wepa bilen möhürlendi. Ähli ýolda galanlaryň, ýoluny urduranlaryň…

0 Yorum

Wepa dostluk yklymynda ýetişen güldür

Wepa dostluk yklymynda ýetişen güldür. Wepa birmeňzeş duýgulara, düşünjedir hyýallara eýe ynsanlaryň degresinde öwüsýän mylaýym ýeldir. Hawa, ol söýginiň, mähriň bagynda boý alar, öser, duşmanlyk yklymynda bolsa, solmak we çüýremek…

0 Yorum