Çagany nähili kämilleşdirmeli?

Perzendiň binýadam, özenem, hamyrmaýasam ata-enedir. Ösümligiň tohumyna görä boýy, ýapragy, baldaklary, güli hem-de miwesi bolar. Adamyň ata-enesine görä gylyk-häsiýeti, keşbi we gaýry aýratynlyklary tohumyň ösümlige öwrülişi pisint bolup, kemala geler.…

0 Yorum

Iki gulak

Özüne getirilen bir desse güli ysgap, özüni şeýle bagtly saýan ene: - Balamy görüp bilermikäm?- diýip sorady. Gundagly bäbegi getirip enäniň gujagyna berdiler. Gundagy açyp, bäbeji­giň ýüzüne sereden enäniň,  ýüzi…

0 Yorum

ENELER BARADA (2)

Ene-perzent iki ten, bir jandyr. Perzent enäň bagrynyň parasydyr, gujakda ýüregi ýyladýan közdür, emedekläp ýörenje mähirdir. Soňra ... Soňra tirkeş-tirkeş gelen aýralyklar bilen synasyny ýakan gora öwrüler, ýürege sanjylan tyga-naýza...…

0 Yorum

ENELER BARADA (1)

Jennet eneleriň aýaklarynyň aşagyndadyr. “Eneleriň ýüregi doly mydam yzadan Ol belki-de, mukamdyr näzik, gamgyn owazdan” Panylaryň arasynda iň eziz barlyk enedir. Ol ýer ýüzünde gezýärkä, başy göge dirär, “jennet bolsa,…

0 Yorum

Mukaddes mekan we tagan

Maşgala eneden, atadan hem-de çagalardan ybarat mukaddes mekandyr. Taganyň üç aýagyny ýatladýan bu üç mukaddes barlykdan biri bolmasa, oňa dokuzy düzüw maşgala diýip bolmaýar. Taganyň bir aýagy kem bolsa, durmaýşy…

0 Yorum

Atasyna meňzän ogul

Oglumyň dünýä inen günüdi. Men iş bilen bir ýere gitmeli bolupdym. Uçara ýetişmelidim. Käbir gaýragoýulmasyz işlerim bardy. Şonuň üçinem, men şol gün bäbekhana baryp bilmedim. Aradan wagt geçdi. Meniň hemişeki…

0 Yorum

Maşgalada kämil gatnaşyk

Perzent terbiýesi halkyň ruhy, aň, ahlak kadalaryny özünde jemleýän halk döredijiliginiň içinden hem eriş-argaç bolup geçipdir. Çünki, ertirine ynamly, arzuw-umytly bakýan adamzat hemişe perzentleriniň geljekki ykbaly bilen gyzyklanypdyr, bu babatda…

0 Yorum