Biparhlygyň netijesi

Agşama çenli iki tarapa ylgap ýadapdym. Agşamky bejeriş hyzmatlaryny gutaryp çaý içmegiň ugruna çykypdym. Sebäbi günüň dowamynda ilkinji gezek çaý içmäge wagt tapypdym. Otagyma girenimde goňşy otagdaky şepagat uýasynyň telefony…

0 Yorum

Dogruçyl ýigit

Bir pukara ýaş ýigit Käbäniň daşyndan aýlanyp, şeýle dileg edipdir: “Eý Käbäniň eýesi! Men bir garyp pukara. Saňa ýalbarýaryn. Meni garyplykdan dyndar, maňa öýli-işikli bolmaga ýardam ber. Haj möwsümi boýunça…

0 Yorum

SERÇÄNIŇ ÖÝKESI

Serçe bir sebäp bilen Alladan öýkeläpdi. Telim gün geçenem bolsa sesini çykarmaýardy. Sessizlige gömülip, gam laýyna batypdy. Öňküsi ýaly Perwerdigärine ýüzlenmeýärdi, onuň bilen hiç gepleşmeýärdi.Perişdeleri serçäniň soňky ykbaly gyzyklandyrýardy, şonuň…

0 Yorum

Aýak yzlary

Bir adam, bir gije düýş görüpdir. Uzyn çägeli ýodada dosty bilen ýöräp barýarmyş. Olar ýöredigiçe öňlerinden öz durmuşyndan käbir sahnalar çykýarmyş. Ylla diýersiň şol çägeli ýoda onuň durmuş ýolumyşyn. Gumdaky…

0 Yorum

ÇAGA ÝALY PIKIR ETMEK

Şol gün howa ýaramazdy, gök gübürdisiniň yzy kesilenokdy, bedreden dökülýän ýaly ýagyş ýagýardy. Kiçijik gyzjagaz hemişeki bolşy ýaly, bu günem ejesiniň sesine oýandy, ertirlik edinenden soň bolsa, her günki ýaly…

0 Yorum

Ynam we zähmet

Derýanyň boýunda ýaşaýan we derýanyň bir boýundan beýleki boýuna ýolagçy gatnatmak arkaly güzeranyny dolaýan bir garry gaýykçy gaýygyndaky küreklerden birine “Ynam!”, beýlekisine-de “Zähmet!” sözlerini ýazypdyr. Munuň sebäbini soranlarynda, köp muşakgatly…

0 Yorum

Ekindäki ýangyn

Nowruz aýynyň sowuk bir günüdi. Ýary gije obaň çetindäki ekinlikden alowlar görnüp başlady. Ähli oba adamlary aljyraňly ýagdaýda ýangyna tarap ylgadylar. Ekinleriň eýesi, aýaly we çagalary ýangynyň güýjäp gidişini görüp…

0 Yorum

Iki gulak

Özüne getirilen bir desse güli ysgap, özüni şeýle bagtly saýan ene: - Balamy görüp bilermikäm?- diýip sorady. Gundagly bäbegi getirip enäniň gujagyna berdiler. Gundagy açyp, bäbeji­giň ýüzüne sereden enäniň,  ýüzi…

0 Yorum