Ýagdaýymyz…

Çaga dogup-dogmanka ejesiniň selfilerine duçar bolýar; Üç ýaşyndaka nahar iýip berse, “muzdy” eline telefon tutdurmak bolýar; Sekiz ýaşyndaka öý işlerini etse, baýragy kompýuter oýny bolýar. On iki ýaşyna gadam basanda,…

0 Comments

NÄME ÜÇIN OKAMZOK?

“Adamlar şu sebäpden kitap okamaýar” diýip, belli bir zady aýdyp bolmaýar. Kitaplar bilen eriş-argaç bolup ýaşap bilmeýänligimiziň birnäçe sebäbi bardyr. Şolaryň hatarynda şu aşakdakylary sanap bileris: Çaga terbiýesindäki ýalňyş usullar;…

0 Comments

Tomusky dynç alyşda çagamyz

Bütin dünýäde bolşy ýaly, tomusky 3 aýlyk dynç alyş möwsümi biziň ýurdymyzdaky okuwçylaryň hem tolgunyp garaşýan döwri bolup durýar. Okuwçylar 3 aýlyk tomus dynç alyş möwsümini, 9 aýlyk okuw tapgyryndan…

0 Comments

Dünýä belli tanymal adamlaryň 4 häsiýeti

Dünýä belli käbir tanymal adamlaryň birmeňzeş aýratynlyklary bardyr. Meselem öz energiýalaryny howaýy zatlara sarp etmek bilen esasy maksatlaryndan daşlaşdyrýan ýagdaýlardan gaça durýarlar. “Öz energiýaňy sarp edýän zatlaryň, durmuşa garaýşyňy kesgitlär.”…

0 Comments
Çagalara tehnologiýanyň zyýanlary
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Çagalara tehnologiýanyň zyýanlary

Häzirki günümize jübi telefonlarynyň, planşetlaryň, kompýuterleriň we internediň tiz ornaşýandygy sebäpli adamlara esasanam çagalara we ýaş ýetginjeklere öz zyýanyny yetirip başlady. ENDIK. Çaganyň, ýetginjegiň daşky dünýäden çetleşip jübi telefony, planşet,…

0 Comments