Kitap aşygyndan setirler

Bir kitap aşygynyň bu mow­zuk bilen baglanyşykly ajaýyp setirlerini geliň bile okalyň: “Kitap okamak bilen kitaba eýe bolmak ýa-da kitap satyn almak arasynda düýpli tapawut bar: Elbetde, kitaby soňky sa­hy­pasyna…

0 Yorum

Okamagy öwrenmek sungatlaryň iň kynydyr…

Okamak duýgularyň iň asylzadasydyr. Ussat ýazyjy-şahyrlar ömrüniň ýarysyny okap geçiripdirler. Monteskýe “Ýarym sagat okamak, bar gam-gussalarymy süpürip alyp gidýär” diýipdir. Öz döwrüniň iň meşhur taglymatçysy, dilewarlygy bilen tanalan Jon Braýt,…

0 Yorum

Kämil maşgala

Milletiň ömrüniň dowamlylygy we bakylygy, ýetişdiren nesillerine baglydyr. Milli duýgulary we milli ruhy kämil nesillere... Milletler özleriniň dowamaty üçin ajaýyp nesil ýetişdirmedik bolsalar, geljekleri tüm garaňkylykdyr. Şübhesiz, nesil terbiýesinde iň…

0 Yorum
Çagalara tehnologiýanyň zyýanlary
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Çagalara tehnologiýanyň zyýanlary

Häzirki günümize jübi telefonlarynyň, planşetlaryň, kompýuterleriň we internediň tiz ornaşýandygy sebäpli adamlara esasanam çagalara we ýaş ýetginjeklere öz zyýanyny yetirip başlady. ENDIK. Çaganyň, ýetginjegiň daşky dünýäden çetleşip jübi telefony, planşet,…

0 Yorum

ATA-ENELER BILEN ÇAGALARYŇ GATNAŞYGY

    «Çaga eziz, edebi ondan hem eziz» diýilýär. «Terbiýäniň iň ähmiýetlisi görüm-görelde görkezmekdir» diýlen düşünje-de bar. Ata-babalarymyz «Çagany ýaşdan…» diýip, ajaýyp sargyt edipdirler. «Her kim ekenini orar» diýilmegi hem gös-göni…

0 Yorum

Çaga we Tehnologiýa

Hazirki dowrümiziň aragatnaşyk çeşmeleri bolup durýan jübi telefonlary, planşetler, kompýuterler we durmyşymyza tizlik bilen ornaşýan internet, maglumat toplamak, iş alyp barmak, habarlaşmak, ylym-bilim, söwda we güýmenje ýaly funksiýalary bilen durmyşymyzyň…

0 Yorum

MAŞGALA

    Maşgala – her bir adamyň dünýäde iň eziz we mukaddes görýän ýeri bolan öýi – ojagy. Şeýle-de, maşgala adamyň şahsyýetiniň, medeniýetiniň, işjeňliginiň ýüze çykýan, kemala gelýän ýeri bolup durýar.…

0 Yorum

GIRIŞ

     Her jemgyýetiň ahlak ýörelgesi raýatlaryň edep-ekramlylygy, watansöýüjiligi, maşgalanyň halallygy, ene-atanyň çagalarynyň, il-gününiň öňündäki borjy bilen kesgitlenýär. Terbiýäniň düýp binýady, hemişe we her bir ýurtda, ilkinji nobatda maşgalada goýulýar.…

0 Yorum