You are currently viewing Sazdan peýdalanyň

Sazdan peýdalanyň

Sazyň tälim-terbiýede uly ornunyň bardygy ikuçsuzdyr. Çagaňyzy saz bilen terbiýeläň, olara sazy söýdüriň. Saz, mukam we heňler hem ýagşy tälimçi bolup bilerler. Kaliforniýa Uniwersitetinde geçirilen bir barlag üç ýyllyk piýanino we hor toparyna gatnaşan çagalaryň derslerindäki başarnyklarynyň güýçlenini, pikirlenip akyl ýetirme güýçlerini ardyranyny subut edipdir. Saz ussady bolmasaňyz-da çagalaryňyza hüwdi aýdyp beriň, hiňlenip beriň.

Bir yanıt yazın