Sazdan peýdalanyň

Sazyň tälim-terbiýede uly ornunyň bardygy ikuçsuzdyr. Çagaňyzy saz bilen terbiýeläň, olara sazy söýdüriň. Saz, mukam we heňler hem ýagşy tälimçi bolup bilerler. Kaliforniýa Uniwersitetinde geçirilen bir barlag üç ýyllyk piýanino…

0 Yorum
Çaganyň ukyp-başarnygy
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Çaganyň ukyp-başarnygy

    Çaga kiçilikden boş wagtlary tans etmek, saz çalmak, surat çekmek, sport bilen türgenleşmek ýaly ugurlar boýunça meşgullanyp başlasa, onuň beden hem aň taýdan sagdyn ýetişmegi üçin has gowudyr.…

0 Yorum

Sungat näme?

Salam Maşgala Mekdebiniň Okyjylary, Şugüniň özünden başlap Maşgala Mekdebiniň Sungat Sahypasynda ýazmakçy bolýaryn. Umuman sungatyň adamzada täsiri we peýdalary barada, hem-de çagalara kiçi ýaşlardan başlap sungata gyzyklandyrmagyň ähmiyeti babatda makalalar ýazmak maksadym…

0 Yorum