Nätanyş adamlaryň ýanynda körpäniň ýygralygy — keşpleri saýgaryş ukybynyň ösüşiniň subutnamasy

Nätanyş adamlaryň ýanynda körpäniň ýygralygy — keşpleri saýgaryş ukybynyň ösüşiniň subutnamasy

Kitabymda «keşp» sözüniň aýratyn görnüşde ulanylyşyny düşündirmek isleýärin. «Keşp» sözi köplenç halatda «shema», «keşbiň gurluşy», «model» manylarda ulanylýar. Çaga beýnisiniň … Continue reading Nätanyş adamlaryň ýanynda körpäniň ýygralygy — keşpleri saýgaryş ukybynyň ösüşiniň subutnamasy