7 ýaşly çagalaryň ösüş aýratynlyklary

«Oňa düşünmäge çalşyň!" Entegem mekdebe çenli çagalyk döwrüniň aýratynlyklaryny dowam etdirýär. Duýgulary çalt-çaltdan üýtgäp durýar. Bilesigeliji we höwesjeňdir. Geçirimlidir. Pespäldir. Mekdep durmuşyna başdan geçirme gözi bilen garaýar. Takyk maglumatlary dowamly…

0 Yorum