You are currently viewing 5 ýaşly çagalaryň ösüş aýratynlyklary

5 ýaşly çagalaryň ösüş aýratynlyklary

«Ony gowy görýändigiňizi ýygy-ýygydan aýdyp duruň we her bir çeken zähmetinde ony goldaň!»

 1. Özbaşdak hereket etmegi başarýar.
 2. Girişgen we oňşuklydyr.
 3. Özüne bolan ynamy güýçlüdir.
 4. Daş keşbe has köp üns berýär.
 5. Has gowy bolmaga çalyşýar.
 6. Durmuşyny ejesiz göz öňüne getirip bilmeýär.
 7. Rahat we agrasdyr.
 8. Ünsli we tutanýerlidir.
 9. Häsiýeti ýumşak we kömek etmegi halaýar.
 10. Edilýän belliklere has jogapkärli çemeleşýär.
 11. Özüne erk etmeklik synanyşygy dowam edýär.
 12. Gowşak özdiýenliligi bardyr.
 13. Gaýta-gaýta «Meni gowy görýäňmi?» diýip soraýar.
 14. Ýat adamlaryň ýanynda akyl öwredilmegini, utandyrylmagyny islemeýär.

Bir yanıt yazın