Uly ýitigimiz WEPA…

“Maňa Hakdan nida geldi, Gel, eý aşyk, ki mähremsiň, Bu ýer mährem dergähidir, Seni ähdi-wepa gördüm”  Nesimi. Hak rehmetine gowşanlaryň ählisiniň depderleri wepa bilen möhürlendi. Ähli ýolda galanlaryň, ýoluny urduranlaryň…

0 Yorum

Wepa dostluk yklymynda ýetişen güldür

Wepa dostluk yklymynda ýetişen güldür. Wepa birmeňzeş duýgulara, düşünjedir hyýallara eýe ynsanlaryň degresinde öwüsýän mylaýym ýeldir. Hawa, ol söýginiň, mähriň bagynda boý alar, öser, duşmanlyk yklymynda bolsa, solmak we çüýremek…

0 Yorum

Aýak yzlary

Bir adam, bir gije düýş görüpdir. Uzyn çägeli ýodada dosty bilen ýöräp barýarmyş. Olar ýöredigiçe öňlerinden öz durmuşyndan käbir sahnalar çykýarmyş. Ylla diýersiň şol çägeli ýoda onuň durmuş ýolumyşyn. Gumdaky…

0 Yorum
Çaga terbýesiniň aýratynlyklary
Photo by Pixabay on Pexels.com

Çaga terbýesiniň aýratynlyklary

Il içinde öňden aýdylyp gelinýän şeýle düşünje bar: Ene-ataň göwni     Ogulda, gyzda,     Ogul-gyzyň göwni,     Dag bilen düzde. Aýdylyşy ýaly, ogul-gyz hemişe ata-enäniň göwün islegiçe olaryň umyt-arzuwlaryny ödäp…

0 Yorum