Mähir

Çagamyzy söýmelimi ya oňa garşy mähirli, şepagatly bolmalymy? Söygi bilen mähir bir birine ýakyn görnüşleri ýaly hem bir birinden uzakdyr,tapawutlydyr. Söýen kişi söyülenden garşylyga garaşýar, mähirli we şepagatly kişi bolsa…

0 Yorum

Ysmaýylyňy gurban et!

“Gözüň nuruny Allaha gurban et!..” Bu emir merhemetli pygamber we mähirli ata bolan Hezreti Ybrahyma gelipdi. Gören düýşünde, birnäçe ýyl öň eger ogly bolsa ony Hak ýolunda gurban etjekdigine söz…

0 Yorum

Teklip

Hormatly Adamlar! Bu gün Ýylgyryş günümiz bolsun. Ertir irden turanyňyzda: “Her kime güler ýüz bilen ýüzlenerin” diýip özüňize söz beriň. Öýden çykanyňyzda ýanýoldaşyňyzdan we çagalaryňyzdan başlap, köçede duşan tanyşlaryňyza, iş…

0 Yorum

Ruhy saglygymyz nähili ýagdaýda?

Şugünlerde adamlaryň hal-ýagdaýlaryna we hereketlerine seredenimizde olaryň ruhy tarapdan ejir çekýändigini hatda has hem beterleşýändigini aýdyp bileris. Soňky ýyllarda depresiýa garşy ulanylýan derman serişdeleriniň has köp ulanylmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.…

0 Yorum

Agzybir hem berk maşgala gurmagyň syrlary

Maşgalada sylaşygy saklamaga, bar bolan ýakymly duýgulary ömürlik hemra edinmäge, agzybir hem berk maşgala gurmaga ýardam berýän käbir maslahatlary getirmegi makul bildik: Hiç-haçan sögüşmäň, kyn ýagdaýda birek-birege igenmäň. Dawa-jenjeliň gowulyga…

0 Yorum

Ene, ýaradylyşyň iň ähmiýetli esasy

Ene adamzat dünýäsiniň barlyk  sütüni bolup, hemmämiziň göz guwanjymyzdyr. Biziň barymyz olara bergilidiris we näçe jan etsek-de olaryň bize eden ýagşylyklaryny yzyna gaýtaryp bilmeris. Biz elmydama olaryň ýa­nynda pespällik bilen…

0 Yorum