Ýagdaýymyz…

Çaga dogup-dogmanka ejesiniň selfilerine duçar bolýar; Üç ýaşyndaka nahar iýip berse, “muzdy” eline telefon tutdurmak bolýar; Sekiz ýaşyndaka öý işlerini etse, baýragy kompýuter oýny bolýar. On iki ýaşyna gadam basanda,…

0 Yorum

Telewizoryň okamaga edýän täsiri

Geň zat! Ýat adam girmesin diýip, öýleriniň gapylaryny gulplaýarlar, soňra-da telewizorlaryny açýarlar! Geçirilen barlaglarda bäş sany duýuş organynyň ylym öwrenmäge näderejede täsir edýändigi anyklanypdyr. Alnan netije paýlanylanda görüş organyna 75%,…

0 Yorum

NÄME ÜÇIN OKAMZOK?

“Adamlar şu sebäpden kitap okamaýar” diýip, belli bir zady aýdyp bolmaýar. Kitaplar bilen eriş-argaç bolup ýaşap bilmeýänligimiziň birnäçe sebäbi bardyr. Şolaryň hatarynda şu aşakdakylary sanap bileris: Çaga terbiýesindäki ýalňyş usullar;…

0 Yorum

Tomusky dynç alyşda çagamyz

Bütin dünýäde bolşy ýaly, tomusky 3 aýlyk dynç alyş möwsümi biziň ýurdymyzdaky okuwçylaryň hem tolgunyp garaşýan döwri bolup durýar. Okuwçylar 3 aýlyk tomus dynç alyş möwsümini, 9 aýlyk okuw tapgyryndan…

0 Yorum
ÇAGALARYŇ KOMPÝUTERI KÖP ULANMAGY
Photo by bruce mars on Pexels.com

ÇAGALARYŇ KOMPÝUTERI KÖP ULANMAGY

KÖP WAGTLAP KOMPÝUTER ULANMAGYŇ SAGLYGA ÝETIRÝÄN ZEPERLERI. Fiziki täsirleri Çaga, ýetginjek kompýuter ulanýarka dogry we dürs otyrmalydygyny bilmän, gözleri ekrana çüýlenip, eginleri öňe epilip, elleri klawiatura ýa-da syçanjygyň üstünde bolup,…

0 Yorum