OŇAT EJE BOLMAGYŇ ÝIGRIMI ÝOLY

Bolmalysy, näme etjegini bilýän, çaganyň bolşuna görä öz hereketlerini üýtgetmeýän, tutanýerli ene-ata bolmakdyr. 1. Oňat ene-ata bolmak üçin öňi bilen gerek zat, ene-atanyň özara ylalaşykly ýagdaýda tutanýerli hereket etmekleridir. 2.…

Comments Off on OŇAT EJE BOLMAGYŇ ÝIGRIMI ÝOLY

Mähir

Çagamyzy söýmelimi ya oňa garşy mähirli, şepagatly bolmalymy? Söygi bilen mähir bir birine ýakyn görnüşleri ýaly hem bir birinden uzakdyr,tapawutlydyr. Söýen kişi söyülenden garşylyga garaşýar, mähirli we şepagatly kişi bolsa…

0 Comments

Çaganyň arassa dünýäsi

Çaga çaga diýmän, kim bolsa-da, nähili adam bolsa-da, mydama hoşamaý, mährem boluň! Mähremlikde Allanyň ýalkawy bardyr! Çaganyň öz arassa dünýäsi, arassa, owadan göwni bar! Çagany terbiýelemek üçin çaganyň dünýäsine aralaşmak…

0 Comments

Iki gulak

Özüne getirilen bir desse güli ysgap, özüni şeýle bagtly saýan ene: - Balamy görüp bilermikäm?- diýip sorady. Gundagly bäbegi getirip enäniň gujagyna berdiler. Gundagy açyp, bäbeji­giň ýüzüne sereden enäniň,  ýüzi…

0 Comments

Agzybir hem berk maşgala gurmagyň syrlary

Maşgalada sylaşygy saklamaga, bar bolan ýakymly duýgulary ömürlik hemra edinmäge, agzybir hem berk maşgala gurmaga ýardam berýän käbir maslahatlary getirmegi makul bildik: Hiç-haçan sögüşmäň, kyn ýagdaýda birek-birege igenmäň. Dawa-jenjeliň gowulyga…

0 Comments

Atasyna meňzän ogul

Oglumyň dünýä inen günüdi. Men iş bilen bir ýere gitmeli bolupdym. Uçara ýetişmelidim. Käbir gaýragoýulmasyz işlerim bardy. Şonuň üçinem, men şol gün bäbekhana baryp bilmedim. Aradan wagt geçdi. Meniň hemişeki…

0 Comments

Çagaňyzdan hat bar!

Mähriban ejemjan, kakamjan, Ähli duýgularymy we pikirlerimi aýdyp bilýän bolsadym, şulary aýtmak islärdim: Men häzirki döwürde dowamly ulalýaryn we üýtgäp durýaryn. Siziň çagaňyz bolsam-da siziňkiden üýtgeşik bir ynsanlygym bar. Meni…

0 Comments