OŇAT EJE BOLMAGYŇ ÝIGRIMI ÝOLY

Bolmalysy, näme etjegini bilýän, çaganyň bolşuna görä öz hereketlerini üýtgetmeýän, tutanýerli ene-ata bolmakdyr. 1. Oňat ene-ata bolmak üçin öňi bilen gerek zat, ene-atanyň özara ylalaşykly ýagdaýda tutanýerli hereket etmekleridir. 2.…

OŇAT EJE BOLMAGYŇ ÝIGRIMI ÝOLY için yorumlar kapalı

Mähir

Çagamyzy söýmelimi ya oňa garşy mähirli, şepagatly bolmalymy? Söygi bilen mähir bir birine ýakyn görnüşleri ýaly hem bir birinden uzakdyr,tapawutlydyr. Söýen kişi söyülenden garşylyga garaşýar, mähirli we şepagatly kişi bolsa…

0 Yorum

Çaganyň arassa dünýäsi

Çaga çaga diýmän, kim bolsa-da, nähili adam bolsa-da, mydama hoşamaý, mährem boluň! Mähremlikde Allanyň ýalkawy bardyr! Çaganyň öz arassa dünýäsi, arassa, owadan göwni bar! Çagany terbiýelemek üçin çaganyň dünýäsine aralaşmak…

0 Yorum

Iki gulak

Özüne getirilen bir desse güli ysgap, özüni şeýle bagtly saýan ene: - Balamy görüp bilermikäm?- diýip sorady. Gundagly bäbegi getirip enäniň gujagyna berdiler. Gundagy açyp, bäbeji­giň ýüzüne sereden enäniň,  ýüzi…

0 Yorum

Agzybir hem berk maşgala gurmagyň syrlary

Maşgalada sylaşygy saklamaga, bar bolan ýakymly duýgulary ömürlik hemra edinmäge, agzybir hem berk maşgala gurmaga ýardam berýän käbir maslahatlary getirmegi makul bildik: Hiç-haçan sögüşmäň, kyn ýagdaýda birek-birege igenmäň. Dawa-jenjeliň gowulyga…

0 Yorum

Eger çagamy täzeden terbiýeläp bilsedim…

Barmagymy görkezip käýemegiň ýerine barmagym bilen surat çekmegi öwrederdim; Çagalarym meni gujaklamak islänlerinde “Işim bar, git” diýmegiň ýerine “Seniň bilen az wagt geçirýänim üçin bagyşla” diýerdim; “Bar oýna” diýmegiň ýerine…

0 Yorum

Atasyna meňzän ogul

Oglumyň dünýä inen günüdi. Men iş bilen bir ýere gitmeli bolupdym. Uçara ýetişmelidim. Käbir gaýragoýulmasyz işlerim bardy. Şonuň üçinem, men şol gün bäbekhana baryp bilmedim. Aradan wagt geçdi. Meniň hemişeki…

0 Yorum

Çagaňyzdan hat bar!

Mähriban ejemjan, kakamjan, Ähli duýgularymy we pikirlerimi aýdyp bilýän bolsadym, şulary aýtmak islärdim: Men häzirki döwürde dowamly ulalýaryn we üýtgäp durýaryn. Siziň çagaňyz bolsam-da siziňkiden üýtgeşik bir ynsanlygym bar. Meni…

0 Yorum