Dogruçyl ýigit

Bir pukara ýaş ýigit Käbäniň daşyndan aýlanyp, şeýle dileg edipdir: “Eý Käbäniň eýesi! Men bir garyp pukara. Saňa ýalbarýaryn. Meni garyplykdan dyndar, maňa öýli-işikli bolmaga ýardam ber. Haj möwsümi boýunça…

0 Yorum

“Oglum, hergiz ýalan sözleme!”

Abdulkadyr Geýlany kiçi ýaşdan ylym öwrenip başlapdyr. Dokuz ýaşynda enesinden rugsat alyp, Bagdada ylym öwrenmäge gitmegi ýüregine düwüpdir. Ýola çykjak pursaty ejesi oglunyň guşagyna 40 altyn dolap, oňa şeýle sargapdyr:…

0 Yorum

Maşgalada kämil gatnaşyk

Perzent terbiýesi halkyň ruhy, aň, ahlak kadalaryny özünde jemleýän halk döredijiliginiň içinden hem eriş-argaç bolup geçipdir. Çünki, ertirine ynamly, arzuw-umytly bakýan adamzat hemişe perzentleriniň geljekki ykbaly bilen gyzyklanypdyr, bu babatda…

0 Yorum