You are currently viewing Gözleriniň içine serediň

Gözleriniň içine serediň

Alty hepdelik bäbegiňiziň gözlerine 18 sm-lik uzaklykdan serediň. Çagaňyzy öňüňize ýa-da gujagyňyza alanyňyzda hem bu uzaklyk üpjün edilýär. Her seredeniňizde çaganyň beýnisindäki nerw baglarynyň güýji berkär. Çaga “Meňzeşlik näme? Bu näme? Nämeler üýtgeşik? Nämeler meňzeş?…” diýen ýaly durmuşyň möhüm meselelerini öwrenmek ussatlygyna eýe bolar.

Bir yanıt yazın