You are currently viewing Görkeziň we belgiläň

Görkeziň we belgiläň

Eliňize sary kitap alyň. Kitaby görkezip: “Sary!” diýiň. Çagaňyzyň reňkleri has aňsatlyk bilen öwrenýändigine şaýatlyk edersiňiz. Çaga entek gürlemäge başlamadyk bolsa-da, şeýle edileninde sary reňkiň beýleki reňklerden tapawutlydygyna düşünip biler. Reňkleri, şekilleri görkeziň we olary belgiläň. Şeýdip reňkleri öwrenmedik käbir çagalaryň uly ýaşa ýetenlerinde-de ýaşylyň deregne agaç reňk, ot reňk, gögüň deregne asman reňk… diýýänleri-de bar.

Bir yanıt yazın