Telewizoryň okamaga edýän täsiri

Geň zat! Ýat adam girmesin diýip, öýleriniň gapylaryny gulplaýarlar, soňra-da telewizorlaryny açýarlar! Geçirilen barlaglarda bäş sany duýuş organynyň ylym öwrenmäge näderejede täsir edýändigi anyklanypdyr. Alnan netije paýlanylanda görüş organyna 75%,…

0 Yorum

Alymlaryň telewizora bolan garaýyşlary

Ankara uniwersitetiniň medisina fakultetine degişli bolan ylmy-barlag hassahanasynyň beýni hirurgiýasy bölümüniň başlygy Ysmaýyl Hakky Aýdyn telewizoryň adamlaryň beýni funksiýalaryny üýtgedip, pikirlenmek, akyl ýetirmek we karara gelmek ukyplaryny azaldýandygyny ýazýar. Ol…

0 Yorum

NÄME ÜÇIN OKAMZOK?

“Adamlar şu sebäpden kitap okamaýar” diýip, belli bir zady aýdyp bolmaýar. Kitaplar bilen eriş-argaç bolup ýaşap bilmeýänligimiziň birnäçe sebäbi bardyr. Şolaryň hatarynda şu aşakdakylary sanap bileris: Çaga terbiýesindäki ýalňyş usullar;…

0 Yorum

Tomusky dynç alyş

Hormatly okuýjylar. Her ýyl bolşy ýaly bu ýyl hem 3 aýlyk tomus dynç alyş möwsümi gelip ýetdi. Käbir ene-atalar hemişekiler ýaly tomus möwsümini çagalary üçin nähili çäreler bilen bezäp bileris…

0 Yorum

Tomusky dynç alyşda çagamyz

Bütin dünýäde bolşy ýaly, tomusky 3 aýlyk dynç alyş möwsümi biziň ýurdymyzdaky okuwçylaryň hem tolgunyp garaşýan döwri bolup durýar. Okuwçylar 3 aýlyk tomus dynç alyş möwsümini, 9 aýlyk okuw tapgyryndan…

0 Yorum