You are currently viewing Alymlaryň telewizora bolan garaýyşlary

Alymlaryň telewizora bolan garaýyşlary

Ankara uniwersitetiniň medisina fakultetine degişli bolan ylmy-barlag hassahanasynyň beýni hirurgiýasy bölümüniň başlygy Ysmaýyl Hakky Aýdyn telewizoryň adamlaryň beýni funksiýalaryny üýtgedip, pikirlenmek, akyl ýetirmek we karara gelmek ukyplaryny azaldýandygyny ýazýar. Ol telewizorlaryň ýaňy ösüp barýan jemgyýetlerde has köp seredilýändigini nygtamak bilen “Günbatarda “tentek guty” diýip aýratynlandyrylýan telewizor uzak wagtlap seredilende, beýniniň akyl ýetiriş başarnygynyň, pikirleniş ukybynyň, karara gelmek güýjüniň düýbünden hereketsiz durmagyna sebäp bolýar. Gurluşy taýyndan satellit we sputnik ýagdaýynda bolan beýni tutuşlugyna täsirine düşen obýektiniň ygtyýaryna geçýär” diýip belleýär.

Aýdyn erotiki we rehimsizligi ündeýän çeper filmleri esasan-da, terbiýesi pes derejedäki adamlaryň görýändigini ýazmak bilen bir hatarda şulary-da nygtap geçýär: “Gandöküşikli filmleri we erotiki programmalary, wezipesi we derejesi näme bolsa bolsun, sözüň doly manysynda bisowat, beýnisiniň işjeňligi pes adamlar görýändirler. Bu hili filmlere çakdanaşa seredýän kişileriň garmoniki deňagramlylyklary bozulyp, önelgesizlige, hatda beýnide çişleriň döremegine-de sebäp bolup bilýär”.

Telewizorda berilýän reklamalar hem örän dawwaly mesele. Gündelik teleýaýlymyň 12-15%-ni eýelän reklamalaryň örän az bölegi peýdaly iýmitlere aýrylýar. Munuň tersine, süýji, şokolad we tagamly kökeler ýaly peýdasy az bolan iýmitleriň reklamalary gaty köp berilýär.

Bir yanıt yazın