OŇAT EJE BOLMAGYŇ ÝIGRIMI ÝOLY

Bolmalysy, näme etjegini bilýän, çaganyň bolşuna görä öz hereketlerini üýtgetmeýän, tutanýerli ene-ata bolmakdyr. 1. Oňat ene-ata bolmak üçin öňi bilen gerek zat, ene-atanyň özara ylalaşykly ýagdaýda tutanýerli hereket etmekleridir. 2.…

OŇAT EJE BOLMAGYŇ ÝIGRIMI ÝOLY için yorumlar kapalı

Agzybir hem berk maşgala gurmagyň syrlary

Maşgalada sylaşygy saklamaga, bar bolan ýakymly duýgulary ömürlik hemra edinmäge, agzybir hem berk maşgala gurmaga ýardam berýän käbir maslahatlary getirmegi makul bildik: Hiç-haçan sögüşmäň, kyn ýagdaýda birek-birege igenmäň. Dawa-jenjeliň gowulyga…

0 Yorum
Çaga terbýesiniň aýratynlyklary
Photo by Pixabay on Pexels.com

Çaga terbýesiniň aýratynlyklary

Il içinde öňden aýdylyp gelinýän şeýle düşünje bar: Ene-ataň göwni     Ogulda, gyzda,     Ogul-gyzyň göwni,     Dag bilen düzde. Aýdylyşy ýaly, ogul-gyz hemişe ata-enäniň göwün islegiçe olaryň umyt-arzuwlaryny ödäp…

0 Yorum