Ruhy saglygymyz nähili ýagdaýda?

Şugünlerde adamlaryň hal-ýagdaýlaryna we hereketlerine seredenimizde olaryň ruhy tarapdan ejir çekýändigini hatda has hem beterleşýändigini aýdyp bileris. Soňky ýyllarda depresiýa garşy ulanylýan derman serişdeleriniň has köp ulanylmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.…

0 Yorum

Çaga üçin peýdaly önümleriň sanawy.

  Beloklar: et, guş eti, kösükliler, balyk, ýumurtga, nohut, noýba, peýnir, süýt, dorog ýaly önümleriň düzüminde ýeterlik mukdarda bolýar. Beloklar çaga bedeninde täze öýjükleriň emele gelmegini üpjün edýär. Uglewodlar: dänelileriň, ýer almasynyň,…

0 Yorum

Sagdyn nesil – sagdyn jemgyýet

Her bir ene-ata çaga dünýä inen gününden başlap, perzendiniň aladasy bilen ýaşap başlaýar. Olar öz çagasynyn diňe bir fiziki taýdan saglygy bilen çäklenmän eýsem-de ruhy taýdan sagdyn we akylly bolmagyny…

0 Yorum