Zehin we ruh düşünjesi

Zehin we ruh düşünjesi asyrlar boýy dowam edip gelýän düşünjedir. Ýagny, biziň eramyzdan öň hem köp adamlar bu barada öz düşünjelerini öňe sürüpdirler. Esasy başlangyjyny bolsa grek filosofy Aristotelden alyp…

0 Yorum

Ruhy saglygymyz nähili ýagdaýda?

Şugünlerde adamlaryň hal-ýagdaýlaryna we hereketlerine seredenimizde olaryň ruhy tarapdan ejir çekýändigini hatda has hem beterleşýändigini aýdyp bileris. Soňky ýyllarda depresiýa garşy ulanylýan derman serişdeleriniň has köp ulanylmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.…

0 Yorum

Mukaddes mekan we tagan

Maşgala eneden, atadan hem-de çagalardan ybarat mukaddes mekandyr. Taganyň üç aýagyny ýatladýan bu üç mukaddes barlykdan biri bolmasa, oňa dokuzy düzüw maşgala diýip bolmaýar. Taganyň bir aýagy kem bolsa, durmaýşy…

0 Yorum

Sungat adamy kämilleşdirermi?

Öňki makalamda sungatyň manysyna düşünmäge synanyşdyk we adamzada edýän täsirleri hakynda aýdyp geçdik. Bu makalada bolsa sungatyň adamyň aň-düşünjesini we şahsyýetini kämilleşdirmeginde tutýan orny babatynda birki agyz söz aýdyp geçmekçi.…

0 Yorum