Bulary bilýärsiňizmi?..

Kyrk bäş ýaşynda bu dünýä bilen hoşlaşandygyna garamazdan, Newewiniň soňraky nesillere örän kän eser miras galdyrandygyny... Onuň eser ýazmaga, öwrenmäge we öwretmäge has köp wagt artdyrmak üçin gije-gündiziň dowamynda diňe…

0 Yorum

ATA-ENELER BILEN ÇAGALARYŇ GATNAŞYGY

    «Çaga eziz, edebi ondan hem eziz» diýilýär. «Terbiýäniň iň ähmiýetlisi görüm-görelde görkezmekdir» diýlen düşünje-de bar. Ata-babalarymyz «Çagany ýaşdan…» diýip, ajaýyp sargyt edipdirler. «Her kim ekenini orar» diýilmegi hem gös-göni…

0 Yorum