Asla terk etmeýäniň gözleginde

Gözlerimi ilkinji gezek ýagty jahana açanymda, başujymda ejem bardy. Maňa ýylgyryp seredýän gözlerini gördüm, ilki. Ýyly gujagynda mährini duýup süýji uka gitdim gör näçe gezek. Asla onsuz ýaşap bilmerin öýtdüm…

0 Yorum

Dogry pikir

Geliň, bir ha­ky­katy bo­ýun alalyň: Yn­san durmuşynyň bagtly ýa-da hup­­batly bol­magy onuň dü­şün­je dünýäsi, waka we hadysa­lara bo­lan garaý­şy bilen aýryl­maz bagla­nyşyk­lydyr. Hawa, siz durmu­şyňyzda ýüze çykan haýsydyr bir hadysa…

0 Yorum

Dost gazanmagyň usullary

Dostlaryňyzy, ýakynlaryňyzy, hatda hiç kimi tankyt etmäň Özgeleri aýyplamagyň, tankyt etmegiň ýerine olara düşünmäge çalyşmak has peýdalydyr. Adamlaryň arasyndaky sarsmaz söýgi, dostluk, doganlyk birek-biregi tankyt etmek bilen däl, düşünişmek we…

0 Yorum

Wepa dostluk yklymynda ýetişen güldür

Wepa dostluk yklymynda ýetişen güldür. Wepa birmeňzeş duýgulara, düşünjedir hyýallara eýe ynsanlaryň degresinde öwüsýän mylaýym ýeldir. Hawa, ol söýginiň, mähriň bagynda boý alar, öser, duşmanlyk yklymynda bolsa, solmak we çüýremek…

0 Yorum

Çagany nähili kämilleşdirmeli?

Perzendiň binýadam, özenem, hamyrmaýasam ata-enedir. Ösümligiň tohumyna görä boýy, ýapragy, baldaklary, güli hem-de miwesi bolar. Adamyň ata-enesine görä gylyk-häsiýeti, keşbi we gaýry aýratynlyklary tohumyň ösümlige öwrülişi pisint bolup, kemala geler.…

0 Yorum