Asla terk etmeýäniň gözleginde

Gözlerimi ilkinji gezek ýagty jahana açanymda, başujymda ejem bardy. Maňa ýylgyryp seredýän gözlerini gördüm, ilki. Ýyly gujagynda mährini duýup süýji uka gitdim gör näçe gezek. Asla onsuz ýaşap bilmerin öýtdüm…

0 Yorum

Ene ýüregi

Eje jan! Seni wasp edere, adyň öňüne gelişjek, “sypat” tapyp bilmedim. Ähli owadan sözleri ulansam-da seni taryp etmäge ýetmejekdigini bilýän. Sen meniň ejemsiň. Dup-dury imanyň, mylaýym duýgularyň bilen meni ösdürip-ulaldan…

0 Yorum

OŇAT EJE BOLMAGYŇ ÝIGRIMI ÝOLY

Bolmalysy, näme etjegini bilýän, çaganyň bolşuna görä öz hereketlerini üýtgetmeýän, tutanýerli ene-ata bolmakdyr. 1. Oňat ene-ata bolmak üçin öňi bilen gerek zat, ene-atanyň özara ylalaşykly ýagdaýda tutanýerli hereket etmekleridir. 2.…

OŇAT EJE BOLMAGYŇ ÝIGRIMI ÝOLY için yorumlar kapalı