ÇAGA TERBIÝESINDE KÖNELMEÝÄN USULLAR

Çagalar biziň güllerimizdir. Olar ýetişip, kemala gelip geljekde biziň miwelerimiz bolarlar. Şu günlerde kiçi bolup bilerler, emma olar ertirki günüň ululary bolarlar. Çagalyk şol bir wagtyň özünde şekillenme döwri diýmekdir.…

0 Yorum

Tomusky dynç alyşda çagamyz

Bütin dünýäde bolşy ýaly, tomusky 3 aýlyk dynç alyş möwsümi biziň ýurdymyzdaky okuwçylaryň hem tolgunyp garaşýan döwri bolup durýar. Okuwçylar 3 aýlyk tomus dynç alyş möwsümini, 9 aýlyk okuw tapgyryndan…

0 Yorum