Görkeziň we belgiläň

Eliňize sary kitap alyň. Kitaby görkezip: “Sary!” diýiň. Çagaňyzyň reňkleri has aňsatlyk bilen öwrenýändigine şaýatlyk edersiňiz. Çaga entek gürlemäge başlamadyk bolsa-da, şeýle edileninde sary reňkiň beýleki reňklerden tapawutlydygyna düşünip biler.…

0 Yorum