ÇAGA ÝALY PIKIR ETMEK

Şol gün howa ýaramazdy, gök gübürdisiniň yzy kesilenokdy, bedreden dökülýän ýaly ýagyş ýagýardy. Kiçijik gyzjagaz hemişeki bolşy ýaly, bu günem ejesiniň sesine oýandy, ertirlik edinenden soň bolsa, her günki ýaly…

0 Yorum
Çaganyň ukyp-başarnygy
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Çaganyň ukyp-başarnygy

    Çaga kiçilikden boş wagtlary tans etmek, saz çalmak, surat çekmek, sport bilen türgenleşmek ýaly ugurlar boýunça meşgullanyp başlasa, onuň beden hem aň taýdan sagdyn ýetişmegi üçin has gowudyr.…

0 Yorum

Sungat näme?

Salam Maşgala Mekdebiniň Okyjylary, Şugüniň özünden başlap Maşgala Mekdebiniň Sungat Sahypasynda ýazmakçy bolýaryn. Umuman sungatyň adamzada täsiri we peýdalary barada, hem-de çagalara kiçi ýaşlardan başlap sungata gyzyklandyrmagyň ähmiyeti babatda makalalar ýazmak maksadym…

0 Yorum