Asla terk etmeýäniň gözleginde

Gözlerimi ilkinji gezek ýagty jahana açanymda, başujymda ejem bardy. Maňa ýylgyryp seredýän gözlerini gördüm, ilki. Ýyly gujagynda mährini duýup süýji uka gitdim gör näçe gezek. Asla onsuz ýaşap bilmerin öýtdüm…

0 Yorum

Dogry pikir

Geliň, bir ha­ky­katy bo­ýun alalyň: Yn­san durmuşynyň bagtly ýa-da hup­­batly bol­magy onuň dü­şün­je dünýäsi, waka we hadysa­lara bo­lan garaý­şy bilen aýryl­maz bagla­nyşyk­lydyr. Hawa, siz durmu­şyňyzda ýüze çykan haýsydyr bir hadysa…

0 Yorum

Kitap aşygyndan setirler

Bir kitap aşygynyň bu mow­zuk bilen baglanyşykly ajaýyp setirlerini geliň bile okalyň: “Kitap okamak bilen kitaba eýe bolmak ýa-da kitap satyn almak arasynda düýpli tapawut bar: Elbetde, kitaby soňky sa­hy­pasyna…

0 Yorum

Kitap okamagyň näme peýdasy bar?

Adam kitaby näçe köp okasa, gözýetimi-de şonça giň bolýar. Düşünjesi giň adama bolsa, ýaşaýan durmuşyna akyl ýetirmek kän kyn düşmeýär, durmuşda gabat gelýän her hili wakalardan, hadysalardan oňat baş alyp…

0 Yorum