Mähribanlaryma hat

Mähriban ejem we gadyrdan kakam!Içimdäki ähli duýgularymy, diýesim gelýän zatlarymy dilime getirip bilsedim, size şu zatlary aýdardym:Men gün-günden ösüp-ulalyp barýaryn. Synam we içki dünýäm dowamly üýtgeşiklere sezewar bolýar. Siziň perzendiňiz…

0 Yorum

Çagaňyzdan hat bar!

Mähriban ejemjan, kakamjan, Ähli duýgularymy we pikirlerimi aýdyp bilýän bolsadym, şulary aýtmak islärdim: Men häzirki döwürde dowamly ulalýaryn we üýtgäp durýaryn. Siziň çagaňyz bolsam-da siziňkiden üýtgeşik bir ynsanlygym bar. Meni…

0 Yorum