Dogry pikir

Geliň, bir ha­ky­katy bo­ýun alalyň: Yn­san durmuşynyň bagtly ýa-da hup­­batly bol­magy onuň dü­şün­je dünýäsi, waka we hadysa­lara bo­lan garaý­şy bilen aýryl­maz bagla­nyşyk­lydyr. Hawa, siz durmu­şyňyzda ýüze çykan haýsydyr bir hadysa…

0 Yorum

“Oglum, hergiz ýalan sözleme!”

Abdulkadyr Geýlany kiçi ýaşdan ylym öwrenip başlapdyr. Dokuz ýaşynda enesinden rugsat alyp, Bagdada ylym öwrenmäge gitmegi ýüregine düwüpdir. Ýola çykjak pursaty ejesi oglunyň guşagyna 40 altyn dolap, oňa şeýle sargapdyr:…

0 Yorum