SERÇÄNIŇ ÖÝKESI

Serçe bir sebäp bilen Alladan öýkeläpdi. Telim gün geçenem bolsa sesini çykarmaýardy. Sessizlige gömülip, gam laýyna batypdy. Öňküsi ýaly Perwerdigärine ýüzlenmeýärdi, onuň bilen hiç gepleşmeýärdi.Perişdeleri serçäniň soňky ykbaly gyzyklandyrýardy, şonuň…

0 Yorum

Başa Täçdir Eneler

Zenan barlyk zynjyrynyň iň möhüm halkalaryndan biridir. Zenan bolmasa, ynsan nesli hem bolmazdy. Adam aleýhisselamy How enesiz, How enäni-de Adam atasyz göz öňüne getirmek mümkin däldir. Bular, ýaşaýşyň dowamatyna sebäp…

0 Yorum