You are currently viewing Durmuş gurulanda diňe söýgi ýeterlikmi?

Durmuş gurulanda diňe söýgi ýeterlikmi?

Häzirki ýaşlar durmuş guranda ilki bilen söýgä bil baglaýarlar. Emma söýgi gaty näzik duýgy, ony ömürlik saklap galmak köp kişä başartmaýar. Söýgi hakyky bolanda, uzagyndan çuň hormata-sylaga ýazýar. Gynansak-da, ýaşlaryň bellibir bölegi edil toýdan soň biri-birinden göwni geçip, öz duýgularynyň ýüzleýdigine göz ýetirýärler. Ýaşlaryň ýalňyşýan ýeri, olar tutuş ömrüň hem bagt toýy ýaly şatlykly, diňe gowulyklara garaşyp we olardan paýyňy alyp ýaşaljakdygyna çyny bilen ynanýarlar, muny tapmasa welin lapykeç bolýarlar. Toýdan öň ýaş ýigit hem gyz bir‑birinden özüniň kemçiligini, gowşak tarapyny, ýetmezçiligini gizläp gezýärler. Durmuş toýy ýagty pursat bolup geçip gidýär, ýaşaýyş bolsa dowam edýär. Ozal gizlenen gylyk- häsiýetler özüniň asyl görnüşinde ýüze çykýar. Ýaşlar biri-birine öwrenişýärler, biri-biriniň gözüne gowy görünmek islegi hem öňküsi ýaly güýçli bolanok. Daşky keşbiňe öňki ýaly serenjam bermek endigi kem-kemden galýar. Onuň ýerine igenjeňlik, gönümellik, özdiýenlilik gelýär. Ozal elýetmez derejelerde saklanan gyz öý bikesine öwrülýär. «Taňrynyň güni darydan kän» diýleni. Günüň-gününde öý-içeri, nahar-tagam, kir-kimir diýip, «etek alty, ýeň ýedi» bolup ylganyňda-da, ony ullakan bir zähmet hasaplamazlyk endigi halys ýüregine düşýär. Toý diýip taýýarlanan owa dan, üýtgeşik zatlar kem-kemden gutaryp, adatylyga orun berýär. Onuň üstesine, günüňi aýlamak, güzeranyňy dolandyrmak, öý gurmak, oňşup ýaşamak aladalary ýaşlary basmarlaýar. Kalba kem-kemden ejizlik aralaşýar, nägilelik döreýär. Nägileligiň bolan ýerinde bolsa uzagyndan jedel tapylýar, öýke-kine orun alýar, agzalalyga eltýär.

Bir yanıt yazın