Häzirki zaman terbiýesi «berk tutmak» bilen «hemme zat rugsat edilen» düşünjeleriniň ornuny çalyşmak bilen hata goýberýär.

Häzirki zaman terbiýesi «berk tutmak» bilen «hemme zat rugsat edilen» düşünjeleriniň ornuny çalyşmak bilen hata goýberýär.

Hatda şu günlerde hem psihologlaryň we pedagoglaryň köp sanlysy, aýratyn hem, olardan «döwrebap» diýilýän kişiler kiçijek çagajyga ýötite bilim berilmegini … Continue reading Häzirki zaman terbiýesi «berk tutmak» bilen «hemme zat rugsat edilen» düşünjeleriniň ornuny çalyşmak bilen hata goýberýär.

Nätanyş adamlaryň ýanynda körpäniň ýygralygy — keşpleri saýgaryş ukybynyň ösüşiniň subutnamasy

Nätanyş adamlaryň ýanynda körpäniň ýygralygy — keşpleri saýgaryş ukybynyň ösüşiniň subutnamasy

Kitabymda «keşp» sözüniň aýratyn görnüşde ulanylyşyny düşündirmek isleýärin. «Keşp» sözi köplenç halatda «shema», «keşbiň gurluşy», «model» manylarda ulanylýar. Çaga beýnisiniň … Continue reading Nätanyş adamlaryň ýanynda körpäniň ýygralygy — keşpleri saýgaryş ukybynyň ösüşiniň subutnamasy