SERÇÄNIŇ ÖÝKESI

Serçe bir sebäp bilen Alladan öýkeläpdi. Telim gün geçenem bolsa sesini çykarmaýardy. Sessizlige gömülip, gam laýyna batypdy. Öňküsi ýaly Perwerdigärine ýüzlenmeýärdi, onuň bilen hiç gepleşmeýärdi.Perişdeleri serçäniň soňky ykbaly gyzyklandyrýardy, şonuň…

0 Yorum