Biziň bagtymyz nirede?

Seminara bäş ýüz adam gatnaşýardy. Dokladçy birdenkä säginen ýaly etdi-de, gatnaşyjylaryň hemmesinden indiki aýtjaklaryny berjaý etmegi sorady. Her kime bir sany şar paýlap çykdy we şol şarlara öz atlaryny ýazmalydygyny…

0 Yorum