Kitap okamagyň psihologik ähmiýeti

Kitap okamagyň halka, şonuň ýaly-da okaýan adama psihologik taýdan peýdalary bardyr. Bulary şu görnüşde sanap bileris: Maglumat arkaly akylyň goragyny kepillendirmek; Adamyň ýatkeşliginiň ýitelmegi; Beýniniň işjeňliginiň artmagy; Ýerliksiz gorkularyň aýrylmagy…

0 Yorum

Sungat adamy kämilleşdirermi?

Öňki makalamda sungatyň manysyna düşünmäge synanyşdyk we adamzada edýän täsirleri hakynda aýdyp geçdik. Bu makalada bolsa sungatyň adamyň aň-düşünjesini we şahsyýetini kämilleşdirmeginde tutýan orny babatynda birki agyz söz aýdyp geçmekçi.…

0 Yorum