You are currently viewing AŞA ZABUN BOLUŇ WE ŞARPYK BILEN GORKUZYŇ

AŞA ZABUN BOLUŇ WE ŞARPYK BILEN GORKUZYŇ

Bir gün maňa başlangyç synpa gatnaýan daşyndan seredäýeniňde alasamsyk görnüşli iki erkek dogany görekzdiler. Bu iki erkek doganyň ürkek, sähel zada ýüregi towsup duran ýelýürek häsiýeti bardy. Hakykatdan hem, ilkinji gezek bulara duş gelen biri “samsyk eken-ow” diýjegi biçem däldi. Olaryň birine Keliým, beýlekisine bolsa Wendi diýip ýüzlenerdiler.Synpdaşlary bu iki dogany ýönekeýje zatlar bilen gorkuzar ýörerdiler.
Bularyň maşgalasy bilen ýakyndan tanyş bolanymyzda gorkunç hakykat bilen ýüzleşdik. Çagalaryň örän zamun kakalary bar eken. Sähel zat üçin çagalaryny suwa salma ýenjerdi. Keliý dagy sähel ownuk bir säwlik goýberdimi, derrew üstüne düwläp:
– Men häzir seni edişime seret!- diýip, ýumruk salardy.
Wendi hem ýygy-ýygydan ýumrukdan paýyny alardy. Bu zalymyň ýumruklary, köplenç, çagalaryň gulak düýbüne degýänligi üçin gulaklary-da çala eşidýärdi.
Doňýürek, ýürek awamak duýgusyndan binesip adamyň elinde zamun galan çaga her näçe zehini daş ýarýan, ýiti bolsa-da samsyga öwrüläýýädi.

Bir yanıt yazın