Ene ýüregi

Eje jan! Seni wasp edere, adyň öňüne gelişjek, “sypat” tapyp bilmedim. Ähli owadan sözleri ulansam-da seni taryp etmäge ýetmejekdigini bilýän. Sen meniň ejemsiň. Dup-dury imanyň, mylaýym duýgularyň bilen meni ösdürip-ulaldan…

0 Yorum

Mähir

Çagamyzy söýmelimi ya oňa garşy mähirli, şepagatly bolmalymy? Söygi bilen mähir bir birine ýakyn görnüşleri ýaly hem bir birinden uzakdyr,tapawutlydyr. Söýen kişi söyülenden garşylyga garaşýar, mähirli we şepagatly kişi bolsa…

0 Yorum