El çekmäň

Ilkinji ýyllar çagaňyzyň kämilleşmegi üçin nähili möhüm bolsa-da, duýgy kämilligi 10-18 ýaş aralygynda-da dowam edýär. Şol sebäpden ýokarda bellenilen zatlary ýerine ýetirmäge dowam ediň (gürleşme, gepleşik, saz…).

Umuman çagaňyz ulalýarka onuň hakyky zehin derejesinde kän bir üýtgeşmeler bolmaýanda-da, sosial we medeni başarnyklary güýçlener. Görkezen güýç-gaýratyňyz, çeken zähmetiňiz şan-şöhraty tutuş dünýä ýaýran bir adamy orta çykarman biler. Ýöne ýatdan çykarmaň! Siziň çagaňyza bolan söýgiňiz, onuň bilen aragatnaşygyňyz çagaňyz üçin durmuşy mesele bolup durýar. Barlaglaryň, gözlegleriň ýene bir görkezen zady-da çagalaryň başarnykly bolup-bolmajagyny öňünden belli edýän zatlaryň biri ene-atanyň çagasy bilen nä derejede meşgul bolýandygydyr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s