Görkeziň we belgiläň

Eliňize sary kitap alyň. Kitaby görkezip: “Sary!” diýiň. Çagaňyzyň reňkleri has aňsatlyk bilen öwrenýändigine şaýatlyk edersiňiz. Çaga entek gürlemäge başlamadyk bolsa-da, şeýle edileninde sary reňkiň beýleki reňklerden tapawutlydygyna düşünip biler. Reňkleri, şekilleri görkeziň we olary belgiläň. Şeýdip reňkleri öwrenmedik käbir çagalaryň uly ýaşa ýetenlerinde-de ýaşylyň deregne agaç reňk, ot reňk, gögüň deregne asman reňk… diýýänleri-de bar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s