Bilesigelijilik we ýüreklilik duýgularyny güýçlendiriň

Çagalar doglanlarynda täze gelen dünýälerini açýarlar. Açyşlar olara uly lezzlet berýär. Açyşlaryňyzy olar bilen paýlaşyň. Geçirilen bir barlaga görä ene-atalaryndan ruhy güýç alan çagalaryň durmuşda has köp üstünliklere eýe bolandyklary subut edilendir.  Sütem edip, zulum bilen ýetişdirilýän çaga sussupes, ruhy göýdük, egni gysyk bolýar. Çagalar elläp-degip, tagamyny dadyp açyş edýärler. Siz hem olar bilen bilelikde açyşa çykyň. Bir oýunjagyny alyň, eýlesine-beýlesine seredişdirip, soňra ýene çagaňyza beriň. Ýerde çagaňyz bilen bilelikde togalanyň, olar bilen bilelikde emedekläň. Bu barada iň oňat nusga hökmünde Hormatly Pygamberimiziň (saw) agtyklaryny arkasyna alyp gezdirmegini, olaryň arzuwlaryny ýerine ýetirmek üçin elinden geleni gaýgyrmandygyny görkezmek bolar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s